RU LV

PAR DTA BIROJU

Piedāvājam juridiskos pakalpojumus, un proti: sniedzam juridiskās konsultācijas, sastādām līgumus, vienošanās, pretenzijas un citus dokumentus, palīdzam risināt nomas un dzīvokļu jautājumus, pārstāvam nekustamā īpašuma darījumos, palīdzam ģimenes strīdos, parādu un kompensācijas piedziņas lietās, sagatavojam maksātnespējas pieteikumus un tml.
Sniedzam juridiskos pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām.

Mūsu ofiss atrodas Rīgā, taču mēs piedāvājam arī distances pakalpojumus ar interneta starpniecību - pa e-pastu, WhatsApp, Skype u.c. 

DTA birojs ir vieta, kur jūsu problēmas kļūst par mūsējām.

 

 

Video par DTA biroju


 

PAKALPOJUMI

Konsultācijas un klientu pārstāvība tiesā

 

Dokumentu izstrādāšana un noformēšana

 

Ģimenes un mantojuma tiesības

 

Darba tiesiskās attiecības

 

Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība

 

Apdrošināšanas gadījumu strīdu risināšana

 

Administratīvās tiesības

Cenas

Juridisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no lietas sarežģītības un darba apjoma. Cenas tiek aprēķinātas pēc tarifa 100 euro par vienu darba stundu +PVN.

Cena par klienta pārstāvēšanu tiesas sēdē - 100 euro stundā +PVN.

Cenas par tiesvedības dokumentiem tiek aprēķinātas atsevišķi.

Juridiskās konsultācijas maksā 70 euro stundā +PVN.

Mūsu komanda

Jūlija Fillere 
Valdes loceklis, juriste
Galvenās darbības jomas: ģimenes un mantojuma tiesības, apdrošināšanas tiesības, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumi, pacientu tiesību aizsardzība veselības aprūpes jomā

Jūlija Fillere

Augstākā juridiskā izglītība, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Pieredze jurisprudencē no 1998. gada
Tel.: +371 25202787
E-pasts: julija@dtabirojs.lv

 

Nataļja Sergačova 
Juriste
Galvenās darbības jomas: ģimenes un mantojuma tiesības, darba tiesības, maksātnespējas procesi

Nataļja Sergačova

Augstākā juridiskā izglītība, maģistra grāds privāttiesībās
Pieredze jurisprudencē no 2008. gada
Tel.: +371 26020077
E-pasts: nsergacova@dtabirojs.lv

 

Solvita Koreņika
Jurista palīdze
Galvenās darbības jomas: apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumi, dažāda vieda līgumu un dokumentu sagatavošana, parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība, uzņēmumu juridiskā apkalpošana

Solvita Koreņika

Augstākā juridiskā izglītība, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē
Pieredze jurisprudencē kopš 2018. gada
Tel.: +371 24117280
E-pasts: solvita@dtabirojs.lv

 

Marina Dervu
Juriste
Galvenās darbības jomas: strīdu risināšana ceļu satiksmes jautājumos un pārvadājumos, strīdu risināšanas būvniecības jomā, uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana

Marina Dervu

Augstākā juridiskā izglītība, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē; augstākā izglītība un profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Pieredze jurisprudencē kopš 2010. gada
E-pasts: marina@dtabirojs.lv

 

Egija Rubene
Jurista palīdze
Galvenās darbības jomas: dažāda vieda līgumu un dokumentu sagatavošana

Egija Rubene

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studente
E-pasts: egija@dtabirojs.lv

 

Vadims Iļasovs
Jurists
Galvenās darbības jomas: valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu, protokolu, sodu pārsūdzēšana, cietušo pārstāvēšana kriminālprocesā, maksātnespējas procesi

Vadims Iļasovs

Augstākā profesionālā juridiskā izglītība
Pieredze jurisprudencē kopš 1993. gada
E-pasts: vadims@dtabirojs.lvEiropas Komisijas projekts

Sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju, 2019. gadā tika uzsākta Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta programma. Programmas ietvaros tiek veikts visaptverošs valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pētījums un izstrādātas rekomendācijas tālāku reformu veikšanai, lai uzlabotu un attīstītu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu.

No 2020. gada 12. oktobra līdz 4. decembrim Rīgā un Daugavpilī tika īstenots pilotprojekts “Bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgā un Daugavpilī”, kura ietvaros ikvienam iedzīvotājam bija pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem.

 

Mēs esam lepni par SIA “DTA birojs” juristu Jūlijas Filleres un Nataļjas Sergačovas dalību projektā.

KONTAKTI

E-pasts: info@dtabirojs.lv
Tel.: +371 25202787; +371 26020077
Facebook: /dtabirojs
Biroja adrese: Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035 
„Deglava biroji”, 3. stāvs, 310. kabinets 
Oficiālā elektroniskā adrese: info@dtabirojs.lv

 

Rekvizīti:

SIA “DTA birojs”
Juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035
Reģistrācijas Nr.: 40203020904
Privātuma politika
Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “DTA birojs”, reģ. Nr. 40203020904, juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 66, Rīgā, LV-1035 (turpmāk – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, kad jūs apmeklējāt interneta mājaslapu www.dtabirojs.lv (turpmāk  – “Datu subjekts” vai “Jūs”), vai saņemat SIA “DTA birojs” pakalpojumus.
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu (turpmāk – “Personas Dati”).
1.3. Personas Datu apstrāde ir jebkura ar Personas Datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.4.Datu pārzinis apstrādā Personas Datus, ko Jūs sniedzāt brīvprātīgi ar e-pasta starpniecību vai saziņā ar Datu pārzini.
1.5. Datu pārzinis veic Personas Datu apstrādi atbilstoši šai Privātuma politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679).
1.6. Apmeklējot Datu pārziņa interneta mājaslapu un izmantojot sniegtos Pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikai.
2. Personas datu apstrāde, tas pamats un mērķi
2.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus Personas Datus:
2.1.1. vārds, uzvārds;
2.1.2. kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
2.1.3. jebkura cita informācija, kura iesniegta interneta mājaslapā, sazinoties ar Datu pārzini vai pasūtot pakalpojumu.
2.2. Personas Datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai,
2.3. Datu pārzinis izmanto Personas Datus sekojošiem mērķiem:
2.3.1. normatīvo aktu prasības ievērošana;
2.3.2. pieprasīto pakalpojumu un informāciju sniegšana;
2.3.3. apdraudējumu vai krāpniecisko darbību novēršana;
2.3.4. personu likumīgo tiesību aizsardzība;
2.3.5. informativo ziņojumu, piedāvājumu nosūtīšana.
2.4. Apstrādājot un glabājot Personas Datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu Personas Datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
3. Personas datu nodošana un uzglabāšanas ilgums
3.1. Personas Dati var būt nodoti trešajām personām tikai 2.3.punktā paredzētā mērķa īstenošanai. Personas Dati trešajām personām tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai.
3.2. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta Personas Datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.2.1. Personas Dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.2.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses;
3.2.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3.2.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei.
3.3. Izbeidzoties 3.2.punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta Personas Datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie Personas Dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām.
4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. piekļūt saviem Personas Datiem;
4.1.2. saņemt informāciju par Personas Datu apstrādi;
4.1.3. pieprasīt veikt labojumus Personas Datos;
4.1.4. pieprasīt dzēst Jūsu Personas Datus;
4.1.5. atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu Personas Datu apstrādei vai informatīvo paziņojumu saņemšanai;
4.1.6. pieprasīt ierobežot Jūsu Personas Datu apstrādi.
4.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Jūs varat iesniegt elektroniski, rakstot uz e-pastu: info@dtabirojs.lv.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.dtabirojs.lv
5.2. Jebkādu jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@dtabirojs.lv

SIA “DTA birojs” administrācija